Statement és szervezet

A MOME Doktori Iskolájában kutatásalapú, multi- és interdiszciplináris képzést folytat. A sokszínű kutatási irányokra tekintettel az Iskola elsődleges feladata a tudatos és egyszersmind intuitív tervezői gondolkodási stílus egyediségével összhangban álló designkutatás (design research), művészeti kutatás (artistic research), továbbá a designkultúra-tudomány (design culture studies) nemzetközi eredményeinek kreatív alkalmazása.

A MOME Doktori Iskolájának integratív karaktere abból az alapeszméből indul ki, hogy a tárgyi világ (reális és virtuális, téri, tárgyi és képi aspektusok komplexumaként) strukturált egész, ám ennek az egésznek egyes alkotóelemei sajátszerűek, így önállóan kutathatók. Az ennek a kiindulásnak megfelelő tantárgyi környezet a doktori iskola által felkínált vagy befogadott kutatási fókuszok mellett egyfelől a kutatói és alkotói célok módszertani és technikai sokféleségét, másfelől az ismeret- és tudásanyagok nagyfokú adaptálhatóságát jeleníti meg, olyan módon, ami egyszerre teszi az iskola tevékenységét koherenssé és egyúttal financiális szempontból is működtethetővé. A kutatási fókuszok nagyobb számához képest a tantárgyi struktúra kompaktsága a designkultúra, illetve a designkultúra-tudomány átfogó és egységes perspektíváját hivatott megőrizni, továbbá az ágazati tagolódás ellenében az alkotói és kutatói területek szomszédosságaiból eredő szinergiák érvényesülését.

A Doktori Iskola szervezete

A Doktori Iskola vezetője Tillmann József CsC habil. egyetemi tanár,
a Doktori Iskola operatív vezetője Veres Bálint PhD habil. egyetemi docens,
a Designkultúra-tudományi PhD program vezetője Szentpéteri Márton PhD habil. egyetemi tanár,
a Doktori Iskola koordinátora Gáspár Júlia.

Tudományági törzstagok: Művészettudomány PhD ág: Antalóczy Tímea | Szentpéteri Márton | Tillmann József | Építőművészet DLA ág: Getto Tamás | Göde András | Nagy Tamás | Multimédia-művészet DLA ág: Gulyás Miklós | Kopek Gábor | Szirtes János

Témakiírók és témavezetők: Antalóczy Tímea | Balla Dóra | Barcza Dániel | Beck András | Bényei Judit | Bényei Tünde | Ébli Gábor | Erhardt Miklós | Ernyey Gyula | Ferkai András | Fülöp József | German Kinga | Getto Tamás | Göde András | Gulyás Miklós | Harmati Hedvig | Horányi Attila | Illés Anikó | István Mária | Juhász Ákos | Kapitány Ágnes | Kaptány Gábor | Koós Pál | Kopek Gábor | Kudász Gábor Arion | Lipóczki Ákos | Marián Balázs | Mátrai Péter | Mohácsi András | Nagy Tamás | Püspök Balázs | Remete Krisztina | Ruttkay Zsófia | Scherer József | Szalontai Ábel | Szentpéteri Márton | Szirtes János | Tasnádi József | Tillmann József | Veres Bálint