Lopkovitz Bianka
szakmenedzser
Formatervezés BA
szakmenedzser
Formatervező művész MA
szakmenedzser
Service Design
szakmenedzser

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121