Adrienn Tasó
gazdasági menedzser
Media Institute
gazdasági menedzser

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121