Gábor Kopek
university professor
Media Institute
university professor

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121