Moholy-Nagy University of Art and Design

ALKALMAK: Önismereti vizsgálódás a logoterápia szemléletének és a fotográfia eszköztárának az ötvözésével

Önismereti vizsgálódás
Project overview
Student name
Forgách Anna Katalin
Degree level
Year of project
2022
Szakdolgozatomban az 'értelem akarással' fordulok az öngyógyító folyamatokhoz.
A fényképész szándéka, hogy „a világról alkotott fogalmait képekbe tegye át.” Mindezt, ha terápiás kontextusból közelítjük meg, akkor a fénykép nemcsak a fotográfus, hanem bárki kommunikációs eszköze lehet, amely nemcsak a külvilággal, hanem a külvilágon keresztül az ember saját magával is képes kommunikálni. A fotográfia¬ a szerepét abban látom, hogy vizuális elemekkel és szimbólumokkal segíti az érzelmek kifejezését egy olyan eszköz használata közben, amely mára már egy mindennapos kiegészítője az életünknek. A vizuális művészetterápia két jelentősen elterjedt művészeti ága a festészet és a szobrászat. Ezek eszköztárának lényegi eleme a kézzel megmunkálható anyagok, maga az anyagiság és az anyagtársítás adta lehetőségek. Minden egyes anyagi minőség befolyásolja az alkotói folyamatot és annak végeredményét – nemcsak megjelenését, hanem jelentését is. A kivitelezés folyamata során az anyagtalan érzés vagy gondolat anyaggá lényegül, és ezen keresztül kommunikál megfigyelőjével. Minden médium más és más módon aktiválja a kifejezésre váró belső képet, és szabad teret ad az asszociációnak. Ebből kiindulva egy játékos és hasznos lépésnek tartom a folyamat utolsó állomásaként az elkészült fényképek anyagtársításáról és installatív helyzetéről való gondolkodást is.
Így nemcsak maga az alkotói folyamat, hanem a képek fizikai megvalósulásának lépései is olyan döntéshelyzetek elé állítják az embert, amelyek önreflexióra ösztönöznek. Az elkészült képek mindegyikének meghatározó jelentése és hangulata van, amit a kép hordozójának és a posztamensének jellegével, valamint térbeli elhelyezésével tovább lehet alakítani: akár árnyalni, felerősíteni vagy összekapcsolni a többi munkával. Ezentúl egy térbeli rendet is keresünk az installáláskor, ahol az elkészült munkák kommunikálnak egymással és a nézővel. Lényege, hogy a csoport összes tagja részt vesz ebben a tervezési fázisban, így nincsenek elszigetelve egymástól, hanem egy közösség részeként dolgozhatnak, és egy tágabb kontextusban figyelhetik meg egymást és önmagukat. Viktor E. Frankl – bécsi pszichiáter és neurológus – logoterápia és egzisztenciaanalízis szemléletének középpontjában az értelem akarása áll. Azt vizsgálom, hogy a logoterápia filozófiája és módszerei miként párosíthatók a művészetterápia eszközeivel. A számos művészetterápiás irányzat közül a vizuális művészetek eszköztárát felhasználó, alkotásközpontú terápiás tevékenységgel foglalkozom. Szakdolgozatomban, majd az ezt kiegészítő mestermunkámban egy logoterápiás önismereti módszernek a képi nyelvvé való átalakítására teszek kísérletet. Ennek az aktív alkotói folyamatnak a célja az értelemközpontú egzisztenciaanalízis tükrében történő önmegtapasztalás élménye.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121